Auta parantamaan Kymijoen lohen ja taimenen luonnonlisääntymistä – vapauta rasvaevällinen luonnonkala

Lohikalojen luontainen lisääntyminen on kalakannan hyvinvoinnille ehdoton edellytys. Istuttamalla aikaansaadut kalakannat laitostuvat pikku hiljaa ja istukkaiden vastustuskyky tauteja ja poikkeuksellisia olosuhteita vastaan heikkenee oleellisesti. Luonnonvalinnan läpikäynyt kala on vastustuskykyisempi kuin istutettu poikanen. Lisäksi se osaa varoa saalistajia paremmin, jonka takia se tuottaa saalista monin verroin istukasta paremmin. Luonnonpoikanen myös käyttäytyy eri tavalla kuin istukas. Sillä on voimakkaampi halu pyrkiä synnyinjokeensa kudulle, jonne se saapuu keskimäärin paria viikkoa aikaisemmin kuin istutettu kala. Tällöin se on myöskin lyhyemmän ajan meripyynnin kohteena.

Kymijoessa on havaittu ilahduttavasti lohen ja taimenen luontaista lisääntymistä kaikilla vapailla koskialueilla. Poikastiheydet ovat paikoitellen olleet huomattavan suuria, mutta silti edelleen löytyy alueita, joissa poikastuotanto voisi olla vielä parempi. Jotta koskista saataisiin mahdollisimman hyvä poikastuotto, on emokalojen määrällä huomattava vaikutus. ”Pyydä ja päästä” kalastusmenetelmällä saamme kutualueille enemmän lohen ja taimenen kutupareja ja tulevaisuudessa paremman luontaisesti lisääntyvän lohi- ja taimenkannan. Tämän takia kaikki luonnonkalat tulee laskea takaisin kaikilla Kymijoen alajuoksun kalastusalueilla. Poikkeuksen sääntöön tekee rasvaevällinen lohi, jonka ottaminen saaliiksi on kesäaikana luvallista Korkeakosken heittolaiturilla. Luonnonkalan erottaa istukkaasta rasvaevästä. Vuodesta 2009 lähtien on suurin osa istukaspoikasista rasvaeväleikattuja ja vuodesta 2012 lähtien kaikki. Mikäli saaliskalallasi on rasvaevä tallella, tulee se vapauttaa takaisin jokeen. Tämän lisäksi suosittelemme Kymijoella myös istukasperäisen saaliskalan takaisinlaskua, näin voimme omalta osaltamme vaikuttaa Kymijoen kalakannan luonnonlisääntymiseen.

Elävän kalan käsittely ja takaisin laskeminen:

 • Käytä haavin havaksena solmutonta tiheäsilmäistä havasta.
 • Vältä kalan nostamista ja riiputtamista.
 • Käsittele kalaa märillä käsillä ja irrota viehe mahdollisuuksien mukaan kalan ollessa vedessä.
 • Vieheen tai perhon irrottamista helpottaa väkäsettömät koukut.
 • Elvytä kalaa ennen kuin lasket sen takaisin. Eli pidä kalaa pyrstöstä ja vatsan alta kiinni, veden alla virran suuntaisena, pää ylävirtaan päin kunnes kala lähtee itse uimaan.
 • Kalan väsytyksen tahallista pitkittämistä tulee välttää.

Tällainen kala tulee päästää takaisin. vain pieni nysä. Tällaisen kalan voi ottaa saaliiksi.

SIIKAKOSKEN KALASTUSSÄÄNTÖ

Tämä kalastussääntö koskee Kymijoen alajuoksun vesialueita Langinkosken- ja Korkeakoskenhaarassa, jotka ovat Kotkan kaupungin toimesta järjestetty virkistyskalastuskäyttöön tai määrätty kalastuskieltoon. Kalastussääntö koostuu tästä pääsäännöstä sekä vesialuekohtaisista venekalastuksen erityisehdoista. Kalastus on mahdollista kaikille halukkaille tässä esitetyin ehdoin ja rajoituksin. Kalastussäännön rikkominen tai noudattamatta jättäminen tai kalastaminen kielletyllä alueella aiheuttaa kalastusoikeuden välittömän menettämisen alueella.

 1. Kalastustapa: Vapakalastusalueella kalastus on sallittua vain vapavälineillä. Pyydyksenä tulee olla joko perho tai uistin, jolla on selvä oma liike. Kalan tahallinen ulkopuolelta tartuttaminen on kiellettyä. Muualta kuin suusta tarttunut kala on laskettava takaisin jokeen. Onkiminen ja kaikenlaisten elävien ja keinotekoisten syöttien käyttö vieheen koukussa on kiellettyä
 2. Heittopaino: Erillisen heittopainon käyttö on kiellettyä. Lusikkauistimen käyttö heittopainona on sallittua niin, että perhotapsi on lusikan jatkeena. Erillisen painotapsin käyttö on kiellettyä. Lusikkauistimella on oltava oma selvä uintiliike. Rajatapaukset tulkitaan heittopainoksi. Soudettaessa soutupainon käyttö on kuitenkin sallittua.
 3. Kalastusoikeus: Jokaisella kalastajalla on oltava voimassaoleva alueen kalastuslupa. Lupa on henkilökohtainen ja se on näytettävä pyydettäessä kalastuksenvalvojalle. Lisäksi kaikilla 18 – 64 -vuotiailla tulee olla mukana voimassaoleva valtion kalastuksenhoitomaksun suorittamisen osoittava tosite. Alle 15-vuotiaat saavat kalastaa ilmaiseksi.
 4. Kalastusalueet: Langinkoskenhaaran kalastusalue alkaa Ruhavuolteen heittolaiturin yläpäästä ja jatkuu alavirtaan aina Langinkosken niskalle saakka. Alueeseen sisältyy rannaltakalastusalueita ja kaksi venekalastusaluetta. Korkeakoskenhaaran venekalastusalue alkaa Kunnarinsuoran yläpäässä ja päättyy jokisuussa. Kalastusalueet selviävät tarkemmin kartoista.
 5. Kalastusjärjestys rannalta: Siikakosken kalastuslupa oikeuttaa kalastamaan rannalta ja kahlaten oheiseen karttaan merkityllä Langinkoskenhaaran alueella. Kalastusta tulee kierrättää siten, ettei yksi kalastaja varaa samaa paikkaa enempää kuin 15 minuuttia, mikäli paikalle on pyrkimässä muita. Kalastuspaikan kierto etenee alavirtaan. Kahlaaminen on pääsääntöisesti sallittua vain joen keskiviivaan saakka. Siikakosken kalastusalueen ilmoitustaululla on esitetty tarkemmat kahluurajat. Korkeakoskenhaarassa rannalta kalastus on kiellettyä.
 6. Langinkoskenhaaran kalastusjaksot: Kalastus on kiellettyä 1.10. - 28.2. välisenä aikana, pois lukien Kotkan kaupungin erikseen hyväksymät järjestetyt ja ohjatut kalastustapahtumat. Näitä tapahtumia koskee erillinen kalastussääntö.
 7. Korkeakosken venekalastusalueen kalastusjaksot: Kalastus on sallittua ympäri vuoden, kuitenkin siten, että 1.-15.4. välisenä aikana kalastus on sallittua ainoastaan lauantai ja sunnuntai päivisin. Viikkopäivät on varattu kaupungin hyväksymille kalastusmatkailuyrityksille. Tämän lisäksi Kunnarinsuora, Alhonojan mattolaiturilta soutualueen yläpäähän, on varattu koko lokakuun ajan Kotkan kaupungin hyväksymille kalastusmatkailuyrityksille.
 8. Venekalastus: Kalastus venettä apuna käyttäen on sallittua vain erikseen siihen varatuilla alueilla, joille vuokrataan veneitä. Venekalastuksessa tulee noudattaa tämän säännön lisäksi venekalastuksen erityisehtoja. Tattarinkosken venekalastusalueella voi käyttää myös omaa venettä, mutta sitä ei saa säilyttää alueella ilman maa-alueen omistajan myöntämää lupaa. Rannalta kalastavalla on etuoikeus kalastukseen.
 9. Perhokalastus: Ruhavuolteella ja sen yläpuolisella laiturilla kalastus on sallittua vain perinteisin perhokalastusvälinein. Alue on erotettu muusta kalastusalueesta merkkitauluin. Koivukosken Ykköspoolin ollessa kalastusmatkailuyrityksen käytössä heittolaiturin yläosa mustalta merkkilankulta ylävirtaan kuuluu Ykköspoolin alueeseen.
 10. Kalastajien etuoikeus: Rannalta kalastavalla on etuoikeus venekalastajaa nähden.
 11. Kosken vuokraus: Hinttulankoskea voivat yritykset ja kalastusseurat vuokrata omaan käyttöönsä. Vuokrauksen aikana muu kalastus kyseisellä alueella on kiellettyä. Vuokrauksesta ilmoitetaan kosken rannalla olevalla ilmoitustaululla sekä internetissä osoitteessa www.lohikeskuskotka.fi / kilpailut ja tapahtumat. Varaukset hoitaa Kotkan kaupunki.
 12. Liikuntarajoitteisten kalastus: Ruhavuolteen ja Siikakosken niskan välille on varattu kalastusalue, jossa liikuntarajoitteisella kalastajalla on etuoikeus kalastukseen.
 13. Saaliskiintiöt ja saalisilmoitus: Kalastaja on velvollinen ilmoittamaan saamansa saaliin kalastusalueilla oleviin saalispäiväkirjoihin. Myös takaisin lasketut mitantäyttävät kalat tulee merkitä saalispäiväkirjaan. Kalastuslupien saaliskiintiöt ovat kaikilla alueilla seuraavat:
  1. 6 tunnin mittainen kalastuslupa 1 lohi/taimen ja 1 kirjolohi
  2. 24 tunnin mittainen kalastuslupalupa 1 lohi/taimen ja 2 kirjolohta
  3. Viikkolupa 3 lohta/taimenta ja 2 kirjolohta/vrk
  4. Vuosilupa 3 lohta/taimenta/vuosi ja 2 kirjolohta/vrk
  5. Muilla kaloilla ei ole saaliskiintiötä. HUOM. Vain rasvaeväleikatun lohen tai taimenen ottaminen saaliiksi on sallittua. Kalastusoikeus päättyy siinä vaiheessa kun kalastaja on ottanut luvan oikeuttaman määrän kaloja.
 14. Ajalliset rajoitukset: Korkeakoskenhaaran venekalastusalueella 1.9. - 31.5. välisenä aikana ja Langinkoskenhaarassa 1.9. - 30.9. sekä 1.3. – 31.5. välisenä aikana tulee kaikki lohet ja kutuasuiset taimenet vapauttaa välittömästi ja vahingoittumattomina takaisin jokeen. Talvikon (lohi / taimen) tappaminen on kiellettyä koko kalastuskauden ajan.
 15. Alamitat: Lohi 60 cm, taimen 60 cm, harjus 40 cm, kuha 42 cm. Alamittaisen kalan hallussapito johtaa kalastusoikeuden välittömään menettämiseen ja kalastuskieltoon.
 16. Omistajan oikeus: A. Ahlström Oy:n Karhulan tehtaiden metsästäjät ry:n jäsenillä on kalastusoikeus Statkraft Suomi Oy:n omistamilla vesialueilla.
 17. Valvonta: Vapakalastusalueen valvonnasta vastaavat Kotkan kaupungin kalastuksenvalvojat. Lisäksi Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomaisilla on valvontaoikeus jokialueella.
 18. Kalastuskilpailut / tapahtumat / koskivaraukset
 19. Tapahtumista ja niille varatuista alueista ilmoitetaan erikseen internetissä osoitteessa http://www.lohikeskuskotka.fi/kilpailut ja tapahtumat. Tapahtumien aikana muu kalastus on kiellettyä.
 20. Yleinen järjestys: Ympäristöön ei saa jättää roskia. Kunkin alueella kalastavan on huolehdittava osaltaan roskien poistamisesta luonnosta. Tulenteko on sallittu vain järjestetyillä tulentekopaikoilla (Ruhavuolteen laavu). Nuotion tekoon saa käyttää ainoastaan tarkoitukseen varattuja polttopuita. Leiriytyminen on sallittua ainoastaan tulentekopaikan yhteydessä olevalla laavulla. Ajoneuvot tulee pysäköidä merkityille paikoitusalueille.
 21. Kalastajien vastuut: Jokainen henkilö liikkuu ja kalastaa alueella omalla vastuullaan ja on velvollinen korvaamaan mahdollisesti aiheuttamansa vahingot.
 22. Tutustu kalastussääntöön ennen kalastuksen aloittamista. Sääntöjen rikkominen johtaa kalastusluvan menettämiseen ja määräaikaiseen kalastuskieltoon.

KALASTUSLUPAHINNAT SIIKAKOSKI

Aikuiset:

 • kausi 1.3. – 30.9. 120 euroa
 • viikko 60 euroa
 • 24 tuntia 20 euroa
 • 6 tuntia 15 euroa

Alle 18-vuotiaat -50% hinnoista / kausi 60 euroa
Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi

Kalastuslupahinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.

Kaupunkisuunnittelu

VENEKALASTUKSEN ERITYISEHDOT

Siikakosken venekalastusalueen erityisehdot

Kartta: Siikakosken venekalastusalueen rajat

 1. Kalastus tapahtuu pääasiassa viehettä soutamalla.
 2. Vieheen heittäminen on sallittua, mikäli se ei aiheuta haittaa muulle kalastukselle. Vieheen heittäminen ankkuroidusta veneestä on kiellettyä.
 3. Moottorin käyttö on ehdottomasti kiellettyä.
 4. Muista kohtelias käytös. Ota muut kalastajat huomioon, älä estä muiden kalastusta - älä mene laskua suorittavan veneen alapuolelle tai rannalta kalastavan eteen ilman asianosaisen lupaa.
 5. Kalastustilanteessa saa veneessä käyttää maksimissaan 4 vapaa.
 6. Muilta osin noudatetaan Siikakosken kalastussääntöä.

Tattarinkosken venekalastusalueen erityisehdot

 1. Kalastus tapahtuu pääasiassa viehettä soutamalla. Heittäminen ankkuroidusta veneestä on sallittua, mikäli se ei haittaa soutaen tapahtuvaa kalastusta.
 2. Moottorin käyttö kalastustilanteessa on ehdottomasti kiellettyä. Moottoria saa kuitenkin käyttää siirtymisessä paikasta toiseen.
 3. Kalastus on sallittua myös rannalta karttaan merkityillä alueilla, kuitenkin siten, että yksityisillä ranta-alueilla on liikkuminen kiellettyä.
 4. Muista kohtelias käytös. Älä mene laskua suorittavan veneen alapuolelle ilman asianosaisen lupaa.
 5. Kalastustilanteessa saa käyttää venettä kohden maksimissaan 4 vapaa.
 6. Kalastus on sallittua sekä vuokra- että yksityisveneillä. Yksityisveneiden säilyttämiseen kalastusalueen rannoilla tarvitaan ranta-alueen omistajan lupa.
 7. Muilta osin noudatetaan Siikakosken kalastussääntöä.

Kartta: Tattarinkosken venekalastusalueen rajat